Osurugun faydalari (Gülmeyin tamamen bilimsel--:))))))))

2006-03-03 19:07:00
Bu nedir demeyin baþlýkdaki gibi bilginin her türlüsü önemlidir..
Osuruk nedir ?
Osuruk vücuttaki toksinleri atmanýn bir yoludur. Mide ve baðýrsaklarda biriken aþýrý miktardaki gazýn baský yapmasý sonucunda osururuz. Osuruklar ana olarak beþ çeþit gazdan oluþur; Nitrojen(N2),
karbondioksit(CO2), hidrojen(H2), metan(CH2), oksijen(O2)
Bunlardan metan patlayýcýdýr. Yandýðý takdirde mavi renk, güçlü bir alevi olur. Bunu kendi kýçýnýzda denemeyin... Tabi bunlar tek baþýna osuruða o kokuyu vermezler. Kokunun nedeni karbon(C) ve sülfürdür(S).
Nasýl osururuz?
Aðzýmýzý her açýþýmýzda içeri hava girer ve döngü baþlar. Tahmin edeceðiniz üzere, içeri giren hava dýþarý çýkmak zorundadýr. Bu durumda hava, sekiz metrelik bir sindirim tünelinden geçtikten sonra dýþarý çýkabilir. Hava, önce midemize girer. Bu sýrada hala sadece oksijen ve nitrojenden oluþan havanýn bir kýsým oksijeni burada emilir, geri kalan mideden baðýrsaða geçer. Fermantasyon sonucu ortaya çýkan karbondioksit de birleþime katýlýr. Osuruða gürültülü, yüksek ve sulu sesi ile kokusunu verebilmek için baðýrsaklarda protein ve karbonhidrat olmasý gerekir.
Sindirim sýrasýnda bakteriler fermente olup kalan besinlere saldýrýr. Bu sýrada diðer gazlar üretilir. Bazý yiyecekler gaz yapar; lahana gibi selüloz açýsýndan zengin besinler, fasulye, mantar...
Çýkmayan osuruðum nereye gider?
Çýkmak isteyen gaz içerde durmaz. Kaale almayabilirsiniz,  bastýrmaya çalýþabilirsiniz, suçu baþkasýna atabilirsiniz, ama eninde sonunda kokulu gerçek ortaya çýkacaktýr. Zaten osurmazsak vücudumuzdaki
toksinler tekrar kana karýþýp bizi zehirler. Ayný zamanda da karýn bölgesinde þiþkinlik ve aðrýya neden olur. Daha az osuruðun sýrrý, yemek yerken konuþmamaktýr. Eðer yemek yerken konuþursanýz, gaz bir delikten içeri girecek ve bir baþka delikten de dýþarý çýkmak isteyecektir.
Çýkarken ne olduðunu anlamadýðýn þey iþte bu

2860
0
0
Yorum Yaz